Privacy Policy

1.1 Toestemming

FundingShare B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Vleuten, kantoorhoudende aan de Stationsstraat 7, 3451 BV Vleuten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65544293 (FundingShare) verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers van het Platform, beschikbaar op www.fundingshare.com (Website).

De bescherming van privacy is van groot belang voor FundingShare. FundingShare verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Naast de privacyverklaring zijn op het gebruik van het Platform ook de Algemene Voorwaarden (Algemene Voorwaarden) van toepassing. De Algemene Voorwaarden worden verstrekt aan Investeerders en Geldnemers en zijn beschikbaar op de Website. Alle termen met een hoofdletter die niet in de privacyverklaring zijn gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis hebben als omschreven in de Algemene Voorwaarden, tenzij in de privacyverklaring anders opgenomen.

Bij verstrekking van de persoonsgegevens van de Gebruiker aan FundingShare, geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming voor de verzameling en verwerking ervan als hieronder omschreven.

1.2 Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

Geldnemer

Bij registratie als Geldnemer bewaart FundingShare de volgende gegevens:

 • Legitimatie gegevens
 • Bedrijfsnaam en adres
 • Kvk- en BTW nummer
 • Naw-gegevens vertegenwoordigers
 • Contactinformatie (telefoon, e-mail,adres)
 • Login informatie (gebruikersnaam, wachtwoord)
 • Alle (financiële) noodzakelijke informatie om een project te kunnen toetsen enpubliceren
Investeerders

Bij registratie als Investeerder bewaart FundingShare de volgende gegevens:

 • Volledige naam;
 • Contactinformatie (emailadres,telefoonnummer);
 • Geslacht bij natuurlijke personen;
 • Kvk nummer bij bedrijven;
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats);
 • Bankgegevens (o.a. naam rekeninghouder, IBAN,BIC);
 • Login-informatie (gebruikersnaam,wachtwoord);
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bij bedrijven; van de vertegenwoordiger(s)).

Bij particulieren wordt tevens het investeerdersprofiel bewaard (dit wordt ingevuld als een persoon voor de eerste keer gaat investeren en indien het totale bedrag van de investeringen van een particuliere Investeerder €5.000 overschrijdt). Alle hierboven vermelde persoonsgegevens zijn nodig voor het verlenen van de diensten door FundingShare zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

1.3 Doeleinden gegevensverzameling

FundingShare verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het sturen van informatie en op de hoogte houden van Gebruikers waarvooruitdrukkelijk instemming is gevraagd
 • Het technisch beheer en onderhoud van het Platform en het geven van support aan de
 • Het verlenen van (bemiddelings)diensten en uitvoeren van overeenkomsten tussen Investeerders en Geldnemers
 • Het controleren van de identiteit van de geregistreerde Geldnemers enInvesteerders
 • Het toetsen van de kredietwaardigheid vanGeldnemers
 • Het beoordelen van het door Geldnemer aangeleverd kredietproject op het Platform en het vaststellen van de vereiste rating van ditproject
 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen, zoals het opvolgen van een bevel vaneen overheidsinstelling of eentoezichthouder
 • Het waarborgen van de naleving van alle wettelijke vereisten door het Platform, waaronder het voorkomen van elke vorm vanmisbruik
 • Het tegengaan van witwaspraktijken enfraude
 • Het in ontvangst nemen en het doen van betalingen namens de Geldnemers en Investeerders

FundingShare bewaart de persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden dan wel wordt voorgeschreven door instanties, waaronder de AFM.

1.4 Gegevensverstrekking aan derden

Anders dan hierboven omschreven worden gegevens van Gebruikers niet aan derden verstrekt zonder toestemming. Het is echter mogelijk dat FundingShare op wettelijke gronden gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken. FundingShare zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

1.5 Beschermingpersoonsgegevens

FundingShare neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn alle persoonsgegevens beveiligd opgeslagen op de servers van FundingShare‘s internet service provider. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FundingShare en van de internet service dienstverlener, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

1.6 Cookies

FundingShare maakt gebruik van cookies. Cookies kunnen het surfen op het web verbeteren, onthouden de voorkeuren van de Gebruiker en kunnen de advertenties tonen die voor de Gebruiker het meest relevant zijn. FundingShare gebruikt via Google Analytics trackingcookies om het navigeren in de Website te vergemakkelijken, om het gebruik van de Website te kunnen analyseren en om daarmee de Website (technisch) te kunnenoptimaliseren. FundingShare maakt verder gebruik van cookies om het apparaat van de Gebruiker te herkennen bij een vervolg bezoek aan de Website en om de standaardinstellingen die de Gebruiker op het apparaat heeft ingesteld beschikbaar te maken. De Gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door de settingen op zijn browser aan te passen; maar de Gebruiker dient in acht te nemen dat in dat geval hij niet de volledige functionaliteit van de Website kan gebruiken.

Hieronder meer informatie over het aanpassen van de browserinstellingen voor de meest gebruikte browsers:

Browser Cookie-instellingen
Internet Explorer Klik hier voor meer informatie
Firefox Klik hier voor meer informatie
Chrome Klik hier voor meer informatie
Safari Klik hier voor meer informatie

1.7 Derden

De Website kan links bevatten naar websites van derden. FundingShare neemt geen verantwoordelijkheid voor de privacyregels die van toepassing zijn op deze websites. FundingShare raadt de Gebruiker aan om de privacyverklaring van deze websites (indien toepasselijk) te lezen.

De privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten van FundingShare die binnen de werkingssfeer vallen.

1.8 Wijzigingen

FundingShare behoudt zich het recht voor wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen. FundingShare adviseert de Gebruiker dan ook om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Invest!

or

Finance!

×