Algemene Voorwaarden

Download as PDF

Algemene voorwaarden FundingShare

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het online kredietplatform (Platform) dat beschikbaar is op www.fundingshare.com (Website). Het Platform wordt geëxploiteerd door FundingShare B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Vleuten, kantoorhoudende aan de Stationsstraat 7, 3451 BV Vleuten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65544293 (FundingShare).

1.2. Het Platform brengt één of meerdere (rechts)personen die krediet nodig hebben voor een zakelijk kredietproject (Geldnemers) samen met (rechts)personen die bereid zijn om een kredietproject (gedeeltelijk) te financieren (Investeerders).

1.3. Informatie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door FundingShare is opgenomen in de privacyverklaring die kan worden gedownload op de Website.

2. Registratie op het Platform

2.1. Registratie op het Platform is gratis. Om gebruik te maken van de diensten van het Platform dient u zich te registreren als Geldnemer of Investeerder (Gebruiker). Voor registratie dient u de gevraagde gegevens in te vullen in het online registratieformulier en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring, waarna er een overeenkomst tussen de Gebruiker en FundingShare tot stand komt (Overeenkomst) en er een FundingShare account (Account) wordt geopend.

2.2. Registratie als Geldnemer op het Platform is mogelijk indien: (1) het bedrijf gevestigd is in Nederland en geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel (2) de vertegenwoordiger(s) handelingsbekwaam is (zijn) en ten minste 18 jaar oud is (zijn) en (3) het bedrijf beschikt over een bankrekening bij een bank met zetel in Nederland.

2.3. Registratie als Investeerder is mogelijk indien: (1) natuurlijke personen minimaal 18 jaar oud zijn en in Nederland wonen, (2) (rechts)personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf gevestigd zijn in Nederland en geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel waarbij de vertegenwoordiger(s) handelingsbekwaam is (zijn) en ten minste 18 jaar oud is (zijn) en (3) Investeerders moeten beschikken over een bankrekening bij een bank met zetel in Nederland.

2.4. De gebruikersnaam en het wachtwoord zoals gekozen door de Gebruiker tijdens de registratieprocedure gelden als identificatiegegevens en geven de Gebruiker toegang tot zijn Account. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.

2.5. De Overeenkomst blijft van kracht totdat de Gebruiker of FundingShare de Account deactiveert. Gebruikers mogen op elk moment hun account deactiveren door enkele kennisgeving op voorwaarde dat de Gebruiker geen leningsovereenkomst is aangegaan en/of een toezegging voor een investering heeft gedaan. FundingShare kan het Account van de Gebruiker (tijdelijk) blokkeren en/of beëindigen indien FundingShare daar geldige redenen voor heeft.

3. Verplichtingen Gebruiker

3.1. De Gebruiker is verplicht zijn identificatiegegevens, en in het bijzonder het wachtwoord, vertrouwelijk te behandelen en veilig te stellen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om deze gegevens aan derden bekend te maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie door derden en voor de schade die als gevolg van een schending van deze verplichting wordt veroorzaakt. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die met zijn gebruikersnaam en wachtwoord worden verricht en dient er zorg voor te dragen dat alle informatie die de Gebruiker aan FundingShare verstrekt correct en actueel is. Daarnaast is de Gebruiker verplicht FundingShare onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord.

3.2. De Gebruiker is verplicht met grote zorgvuldigheid gebruik te maken van het Platform overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en deze algemene voorwaarden en dient het Platform niet op een zodanige wijze te gebruiken dat daardoor schade ontstaat voor FundingShare, voor andere Gebruikers of voor derden.

3.3. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die FundingShare direct of indirect lijdt als gevolg van het niet-nakomen van zijn verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart FundingShare tegen boetes, vorderingen of juridische procedures van derden, overheidsinstanties inbegrepen, gericht tegen FundingShare of haar personeel als gevolg van een inbreuk op de rechten van derden veroorzaakt door de wijze waarop de Gebruiker gebruik maaktvan het Platform.

3.4. Bij het gebruik van het Platform verbindt de Gebruiker zich om:

  • Het Platform te voorzien van correcte, accurate en volledige informatie. De Gebruiker dient FundingShare onmiddellijk per email op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen zoals die van naam, adres, emailadres of bankrekening informatie.
  • Niet via het Platform software, data, virussen, codes of hardware of andere producten te verspreiden die schade zou kunnen toebrengen aan het Platform, aan de computersystemen of netwerken van FundingShare, aan andere Gebruikers of aan derden.
  • Geen gebruik te maken van een valse identiteit.
  • Niet aan derden op wat voor wijze dan ook informatie te verstrekken waarmee de identiteit van andere Gebruikers van het Platform kan worden vastgesteld.
  • Niet de data, informatie, softwareprogramma’s of computerbestanden van FundingShare te veranderen, uit te schakelen of te beschadigen.
  • Niet via het Platform materiaal te gebruiken, te versturen of te verspreiden dat inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
  • Indien een Gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die wijzen op illegaal gebruik van het Platform, dan moet hij FundingShare daarvan op de hoogte brengen en de door hem verzamelde informatie overdragen.

4. Bereikbaarheid van het Platform

4.1. De diensten van FundingShare bestaan uit, en zijn beperkt tot, de diensten zoals beschreven in de algemene voorwaarden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten op het Platform. Zoals bij elke (financiële) beslissing, dient de Gebruiker de risico's voor zichzelf af te wegen alvorens een beslissing te nemen.

4.2. De bereikbaarheid van het Platform wordt bepaald door de technische apparatuur van de Gebruiker. Om gebruik te kunnen maken van het Platform dient de Gebruiker de beschikking over de nodige technische middelen (computer, Internetverbinding, emailadres) te hebben.

4.3. FundingShare draagt zorg voor de bereikbaarheid van het Platform gedurende de door FundingShare aangegeven perioden. Hoewel FundingShare zich zal inspannen dat het Platform altijd bereikbaar is, is zij daartoe niet verplicht. Als onderhoud moet worden verricht aan het Platform voor de beveiliging van het Platform (in het bijzonder databescherming) of in het geval van overmacht (zoals storingen, beperkte beschikbaarheid of storingen van telecommunicatienetwerken, datatransfer door derden en van energieleveranciers of als gevolg van natuurrampen, het op bevel van toezichthouders systemen buiten gebruik stellen als gevolg van handelingen die niet aan FundingShare te wijten is of als gevolg van daarmee vergelijkbare situaties) heeft FundingShare het recht de bereikbaarheid van het Platform gedeeltelijk of geheel te blokkeren. Indien maatregelen moeten worden getroffen voor beveiliging van de servers van het Platform (bijvoorbeeld in geval van een cyberaanval) of indien technische maatregelen nodig zijn voor onderhoud of verbetering van het Platform, mag FundingShare op elk moment de toegang tot het Platform (tijdelijk) beperken of stopzetten, daarbij rekening houdend met de belangen van de Gebruikers. FundingShare beveiligt haar computersystemen naar beste weten en kunnen tegen ongeautoriseerd gebruik door derden.

Algemene voorwaarden in verband met diensten voor Geldnemers

5. Diensten en verplichtingen voor Geldnemers

5.1. Het starten van een kredietproject

5.1.1. Voor het starten van een kredietproject dient de Gebruiker alle door FundingShare aangegeven stappen te doorlopen en FundingShare alle gevraagde informatie en documenten (zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel, jaarrekeningen, overige financiële stukken en belastingaanslagen, bestuurders en/of uiteindelijk belanghebbenden) te verstrekken.

5.1.2. Geldnemer dient onder meer de titel van het kredietproject, een beschrijving daarvan, projectsegment en fase, het gewenste leenbedrag en de looptijd van de lening te vermelden. Deze worden samen met alle overige projectinformatie na publicatie op het Platform weergegeven. De Geldnemer is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de kredietaanvraag. Indien de inhoud van een kredietaanvraag in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving of inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is, dan is uitsluitend de Gebruiker daarvoor aansprakelijk. Bij strijd met wet- en regelgeving of inbreuk op rechten is FundingShare gerechtigd het kredietproject niet te publiceren of van de Website te verwijderen. Tevens kan FundingShare de Gebruiker weigeren wanneer hij een ander kredietproject wil opzetten.

5.1.3. De minimale kredietsom bedraagt €50.000 en de maximale kredietsom €2.500.000. De minimale looptijd bedraagt 6 maanden en de maximale looptijd bedraagt 120 maanden.

5.1.4. Indien FundingShare een kredietproject afwijst of annuleert, kan de Geldnemer op een later tijdstip (na een periode van 3 maanden) een nieuw kredietproject ter beoordeling voorleggen.

5.2. Beoordeling van het kredietproject

5.2.1. Indien de Gebruiker alle benodigde informatie heeft verstrekt, wordt het kredietproject nader geanalyseerd op basis van de informatie en documenten die de Geldnemer heeft verstrekt. FundingShare is bevoegd de aangeleverde informatie door Geldnemer te laten aanpassen voor publicatie op de Website. FundingShare schat de kans in op terugbetaling van het door de Geldnemer gewenste krediet en bekijkt of het kredietproject voldoet aan de eisen die FundingShare stelt voor het toekennen van de lening. Zodra deze analyse is afgerond, stelt FundingShare de Geldnemer op de hoogte van haar beslissing.

5.2.2. Indien het kredietproject wordt geaccordeerd, informeert FundingShare de Geldnemer over de risicoclassificatie en bepaalt Geldnemer het op de Website aangeboden rentepercentage binnen de bandbreedte van de risicocategorie.

5.2.3. Voor iedere leningsovereenkomst beoordeelt FundingShare of een borgstelling of andere zekerheid noodzakelijk dan wel wenselijk is. De borg kan een bestuurder of een aandeelhouder van de Geldnemer zijn of een derde.

5.2.4. Na beoordeling wordt elk kredietproject ingedeeld in de FundingShare risicoclassificatie rating. FundingShare klasse A is de laagste risicocategorie en FundingShare klasse E is de hoogste risicocategorie. De indeling in een risicocategorie vindt plaats naar het uitsluitende oordeel van FundingShare en hangt af van de financiële situatie en het trackrecord van de Geldnemer, de locatie en bezettingsgraad van het project, de kredietsom ten opzichte van andere uitstaande leningen, de projectfase van het project, eventuele hypothecaire zekerheden, de looptijd van het aangevraagde krediet en de hoogte van de kredietsom ten aanzien van de taxatiewaarde.

5.3. Publicatie van het kredietproject

5.3.1. Indien het kredietproject door FundingShare is geaccordeerd, kan de Geldnemer publicatie van het kredietproject met de bijbehorende informatie en voorwaarden accepteren door op de link te klikken die is meegestuurd met de e-mail. Hierdoor wordt het kredietproject op het Platform gepubliceerd onder de titel die de Geldnemer heeft gekozen, samen met een beschrijving van het kredietproject, de risicoclassificatie en andere informatie als vermeld in de privacyverklaring van FundingShare. Indien de Geldnemer niet binnen 24 uur na ontvangst van de e-mail akkoord gaat, kan FundingShare het kredietproject annuleren.

5.4. Investeringsperiode en Gefinancierd kredietproject

5.4.1. Gedurende een termijn van 30 kalenderdagen na publicatie van het kredietproject op het Platform kunnen Investeerders gelden toezeggen ter (gedeeltelijke) financiering van eenkredietproject (de Investeringsperiode).

5.4.2. Indien een kredietproject niet volledig is gefinancierd na het verstrijken van de Investeringsperiode, dan kan FundingShare naar eigen inzicht, na overleg met de Geldnemer, de Investeringsperiode verlengen met 30 kalenderdagen. Indien een kredietproject niet volledig is gefinancierd aan het einde van de Investeringsperiode, dan kan FundingShare ook een lagere leensom aanbieden aan de Geldnemer.

5.4.3. Zodra het kredietproject volledig is gefinancierd, sluit de Investeringsperiode en wordt het kredietproject aangemerkt als een Gefinancierd Kredietproject. Indien de Geldnemer akkoord gaat met een lagere leensom en die lagere leensom volledig is gefinancierd, wordt het kredietproject ook aangemerkt als Gefinancierd Kredietproject. In dat geval blijven de voorwaarden waaronder het reeds vastgestelde rentepercentage en de looptijd van de lening onverkort van toepassing.

5.5. Risico Geldnemer

5.5.1. Geldnemer gaat de leningsovereenkomst voor eigen rekening en risico aan met diverse Investeerders, waarmee Geldnemer geen rechtstreeks contact heeft.

5.5.2. Geldnemer verstrekt bedrijfsinformatie via het Platform. Geldnemer is zich ervan bewust dat deze informatie bekend wordt gemaakt en zichtbaar kan zijn voor onder meer concurrenten.

5.5.3. Geldnemer moet zelf beoordelen of het afsluiten van een lening via het Platform geschikt voor Geldnemer is en Geldnemer dient contact op te nemen met eigen financiële, juridische en fiscale adviseurs.

5.6. Meerdere kredietprojecten

5.6.1. Indien er sprake is van twee Gefinancierde Kredietprojecten kan de Geldnemer gedurende een periode van 3 maanden geen nieuw kredietproject indienen. Indien er een (derde) Gefinancierd Kredietproject tot stand komt, dan kan de Geldnemer geen nieuw kredietproject indienen totdat het eerste krediet is terugbetaald en daarna een periode van 3 maanden is verstreken. Na deze periode kan de Geldnemer weer een kredietproject indienen, zij het dat een Geldnemer nooit meer dan drie leningen op enig moment kan hebben.

5.7. Annulering kredietprojecten

5.7.1. Indien het kredietproject aan het eind van de (indien van toepassing verlengde) Investeringsperiode niet volledig is gefinancierd en er geen nieuw akkoord is bereikt over een lagere leensom, komt de leningsovereenkomst niet tot stand en wordt het kredietproject geannuleerd. Indien FundingShare daar goede redenen voor heeft, kan FundingShare het kredietproject op ieder moment annuleren, waaronder in het geval van (vermoeden van) fraude.

5.8. Kosten voor Geldnemers

5.8.1. FundingShare brengt de Geldnemer kosten in rekening.

5.8.2. Voor iedere aanvraag van de beoordeling van een kredietproject worden eenmalig aanvraagkosten in rekening gebracht.

5.8.3. Aan Geldnemers waarvan het kredietproject wordt goedgekeurd door FundingShare en waarvan het kredietproject wordt gepubliceerd, worden publicatie en contractkosten in rekening gebracht.

5.8.4. Indien de leningsovereenkomst tot stand komt, brengt FundingShare een succesfee in rekening. De succesfee wordt, inclusief BTW, in mindering gebracht op de aan Geldnemer uit te keren kredietsom.

5.8.5. Alle kosten voor en in verband met zekerheden komen voor rekening van de Geldnemer.

5.8.6. Indien het kredietproject wordt geannuleerd, zijn alle kosten die voorafgaand aan annuleringvan een kredietproject zijn gemaakt voor rekening van de Geldnemer. Ook de aanvraagkosten blijven verschuldigd. Indien het kredietproject wordt geannuleerd na publicatie op het Platform, blijven ook de publicatie- en contractkosten zoals genoemd onder 5.8.3 verschuldigd. De gemaakte kosten voorafgaand aan annulering van een kredietproject, komen voor rekening van de Geldnemer. Alle kosten die door of namens FundingShare en/of de Investeerders worden gemaakt in verband met niet-nakoming door de Geldnemer van zijn verplichtingen in verband met de leningsovereenkomst zijn voor rekening van de Geldnemer.

5.8.7. Nadere informatie over de kosten volgt uit de overeenkomst tussen de Geldnemer en FundingShare en is beschikbaar op de Website.

5.9. Betalingen

5.9.1. Als de leningsovereenkomst tot stand is gekomen en alle voorwaarden zijn vervuld, streeft FundingShare naar zo spoedig mogelijke uitbetaling van het bedrag van de lening, verminderd met het bedrag van de succesfee, naar de door Geldnemer aangegeven rekening.

5.10. Informatieverplichting

5.10.1. De Geldnemer informeert FundingShare over wijzigingen in de gegevens die zijn verstrekt aan FundingShare in verband met de beoordeling van de aanvraag voor de leningsovereenkomst en over overige gegevens die relevant (kunnen) zijn voor de Investeerders.

5.10.2. FundingShare is bevoegd om gedurende de looptijd van de leningsovereenkomst informatie op te vragen en controles uit te voeren bij de Geldnemer. Geldnemer is verplicht mee te werken aan redelijke verzoeken van FundingShare in dit verband.

5.10.3. Indien Geldnemer verboden gedragingen van de Geldnemer of Investeerders vermoedt of constateert, is Geldnemer verplicht om dit aan FundingShare te melden.

Algemene voorwaarden in verband met diensten voor Investeerders

6. Diensten en verplichtingen voor Investeerders

6.1. Investeren

6.1.1. Investeerders kunnen tijdens de Investeringsperiode gelden toezeggen ter (gedeeltelijke) financiering van een kredietproject. Het minimumbedrag investeringsbedrag is €500 en het totaal geïnvesteerde bedrag moet altijd een veelvoud zijn van €100. Een particuliere Investeerder kan via het Platform in totaal niet meer dan €80.000 investeren. Overige investeerders kunnen maximaal €100.000 investeren.

6.1.2. Voordat kan worden geïnvesteerd, moet de Investeerder de door FundingShare gevraagde gegevens sturen ter verificatie van zijn identiteit. Indien de Investeerder een consument is, moet voordat kan worden geïnvesteerd, een investeerdersprofiel worden ingevuld.

6.1.3. Voordat de Investeerder via het Platform kan investeren, sluit de Investeerder een overeenkomst met FundingShare. Een concept van deze overeenkomst wordt per e-mail naar de Investeerder gestuurd. De Investeerder kan de investeringsovereenkomst accepteren door op de daartoe bestemde link te klikken.

6.1.4. De Investeerder ontvangt na zijn of haar investering een e-mail waarin de kenmerken en de risico’s van het kredietproject (zoals weergegeven op het Platform) zijn opgenomen. De Investeerder wordt in deze e-mail uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden, gedurende 24 uur, op eenvoudige wijze de investering te annuleren. Als de investering niet binnen 24 uur wordt geannuleerd dan is deze na 24 uur definitief geworden. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om het bedrag van de toegezegde gelden te wijzigen en is de Investeerder gebonden aan zijn geldelijke toezegging en kan deze niet meer door de Investeerder worden ingetrokken of gewijzigd. Indien het kredietproject niet volledig is volgeschreven, dan kan FundingShare ook een lagere leensom aanbieden aan de Geldnemer. FundingShare informeert de Investeerders over de lagere leensom. De Investeerders hebben in dat geval de mogelijkheid om de toezegging voor de investering in te trekken. In dat geval kan FundingShare besluiten het Bedrag zelf te voldoen of daarvoor een nieuwe Investeerder aan te trekken. In dat geval wordt FundingShare of de nieuwe Investeerder partij bij de leningsovereenkomst ter vervanging van de Investeerder die zijn betalingsverplichting niet nakomt.

6.1.5. In de Investeringsovereenkomst geeft de Investeerder onder andere een volmacht aan FundingShare om namens hem een of meerdere - door Investeerder aangeduide - leningsovereenkomsten te sluiten en om de leningsovereenkomst te beheren. De Investeerder geeft aan de Stichting een volmacht om namens Investeerder de door Geldnemer verschuldigde bedragen te incasseren. Kennisgevingen en mededelingen van Geldnemers en derden gericht aan de Investeerders kunnen door FundingShare worden ontvangen. Indien het totale bedrag van een Investeerder via het Platform meer dan €5.000 of een veelvoud daarvan bedraagt, is Investeerder steeds verplicht een investeerdersprofiel in te vullen.

6.2. Leningsovereenkomst

6.2.1. Indien een kredietproject wordt aangemerkt als een Gefinancierd Kredietproject en de leningsovereenkomst door de Geldnemer is geaccepteerd, dan sluit FundingShare namens de deelnemende investeerders de leningsovereenkomst met de Geldnemer. FundingShare is geen partij bij deze overeenkomst (tenzij bepaling 6.1.4 of 6.3.6 van toepassing is waarbij FundingShare zelf investeert).

6.2.2. De leningsovereenkomst wordt altijd gesloten onder de opschortende voorwaarden dat FundingShare tijdig a) de volledige kredietsom zoals gespecificeerd in de leningsovereenkomst heeft ontvangen van alle deelnemende Investeerders en b) alle vereiste (hypothecaire) zekerheden zijn gevestigd.

6.3. Investeren en beschikbaarstelling investeringsbedrag

6.3.1. Gedurende de Investeringsperiode kunnen Investeerders gelden toezeggen ter (gedeeltelijke) financiering van een kredietproject. Het kredietproject kan - ook na ontvangst van toezeggingen - door FundingShare geannuleerd worden. FundingShare informeert de Investeerder over de annulering. Indien een kredietproject niet volledig is gefinancierd aan het einde van de Investeringsperiode, dan kan FundingShare een lagere leensom aanbieden aan de Geldnemer. Indien een lagere leensom wordt aangeboden, hebben de investeerders de mogelijkheid om de toezegging voor de investering in te trekken.

6.3.2. Een Investeerder dient het toegezegde bedrag ter (gedeeltelijke) financiering van een kredietproject (het Bedrag) uiterlijk binnen 5 dagen na het sluiten van de leningsovereenkomst te voldoen. FundingShare brengt de Investeerders op de hoogte van het sluiten van de overeenkomst.

6.3.3. De Investeerders krijgen bij het aangaan van een investering, middels het gebruik van een betaaldienstverlener (de PSP), een iDeal/Bankoverschrijving link per email toegestuurd. FundingShare werkt samen met een PSP die de online betaaltransacties faciliteert. Nadat de leningsovereenkomst (onder voorwaarden) is gesloten, dienen de Investeerders het Bedrag binnen 5 werkdagen op de bankrekening van de Stichting Derdengelden FundingShare (de Stichting) te storten.

6.3.4. Indien de Investeerder het Bedrag heeft betaald, maar de leningsovereenkomst komt niet tot stand (de voorwaarden worden niet vervuld) dan wordt het Bedrag binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van het Bedrag teruggestort op de door de Investeerder opgegeven bankrekening van de Investeerder.

6.3.5. Indien de Stichting het Bedrag niet volledig binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, dan is Investeerder in verzuim door het enkel verloop van de termijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is FundingShare gerechtigd de Investeringsovereenkomst met Investeerder op te zeggen en de Investeerder kosten van 5 procent over het (nog) te betalen deel van het Bedrag in rekening te brengen.

6.3.6. Indien de Stichting het Bedrag niet ontvangt binnen de gestelde termijn na het sluiten van de leningsovereenkomst, kan FundingShare besluiten het Bedrag zelf te voldoen of daarvoor een nieuwe Investeerder aan te trekken. In dat geval wordt FundingShare of de nieuwe Investeerder partij bij de leningsovereenkomst ter vervanging van de Investeerder die zijn betalingsverplichting niet nakomt.

6.3.7. De Stichting is geen rente verschuldigd over de gelden die zij van de Investeerders heeft ontvangen noch over de gelden die de Stichting ten behoeve van de Investeerders ontvangt.

6.4. Servicekosten Investeerders

6.4.1. Voor iedere tot stand gekomen leningsovereenkomst brengt FundingShare servicekosten in rekening vanaf het moment dat de hoofdsom van de lening is overgemaakt aan de Geldnemer. De servicekosten worden eens per jaar in mindering gebracht op de periodieke bedragen die aan de Investeerders worden uitgekeerd pro rata ieders investering. Nadere informatie over deze kosten is te vinden op de Website en in de investeringsovereenkomst.

6.5. Het incasseren van de maandbedragen

6.5.1. De Stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de betalingen in verband met de leningsovereenkomsten en incasseert de bedragen (rente en aflossing), namens de Investeerders en incasseert eventuele kosten. De ten behoeve van de Investeerders ontvangen bedragen (minus de servicekosten) worden vervolgens binnen 5 werkdagen na ontvangst uitgekeerd aan de Investeerders pro rata de door hen ingelegde gelden.

7. Risico Investeerders

7.1. Het is mogelijk dat een kredietproject waar de Investeerder zich op heeft ingeschreven, geen Gefinancierd Kredietproject wordt en/of dat het kredietproject wordt geannuleerd en/of dat de voorwaarden van de leningsovereenkomst niet worden vervuld.

7.2. Het verstrekken van een (deel van een) lening via het Platform brengt (hoge) risico’s met zich, waaronder het risico dat de Geldnemers niet (volledig) aan hun aflossingsverplichting uit hoofde van de leningsovereenkomsten (kunnen) voldoen. Investeerders kunnen hun volledig geïnvesteerde bedrag kwijt raken en de overeengekomen rente niet ontvangen. Het door de Investeerder via het Platform geïnvesteerd vermogen valt niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel en Investeerders krijgen geen rechten in de onderneming waar de lening aan wordt verstrekt. Tenzij expliciet vermeld zijn er geen zekerheden. Als er zekerheden zijn, kunnen er andere personen zijn met een sterker zekerheidsrecht. Een meer gedetailleerde beschrijving van de mogelijke risicofactoren voor Investeerders vindt men in de Investeringsovereenkomst, op de Website en in de bevestigingse- mail van de investering.

7.3. Gedurende de looptijd van de leningsovereenkomst is het door Investeerder uitgeleende bedrag niet opeisbaar. Investeerder moet het uitgeleende bedrag dus gedurende de volledige looptijdkunnen missen. Het is wel mogelijk dat de Geldnemer besluit de lening (volledig) vervroegd af te lossen. Dan krijgt de Investeerder het uitgeleende bedrag eerder (volledig) terug en wordt minder rente betaald dan wanneer aan het einde van de looptijd zou zijn terugbetaald.

7.4. FundingShare adviseert Investeerders niet met betrekking tot hun voorgenomen investering(en). Investeerders dienen een eigen oordeel te vormen of een investering via het Platform voor hen geschikt is en de Investeerders dienen bij voorkeur contact op te nemen met hun eigen financiële, juridische en fiscale adviseurs voordat zij investeren in een of meer kredietprojecten.

7.5. Het is raadzaam het te investeren bedrag over verschillende kredietprojecten te verdelen om het risico te beperken.

Voorwaarden voor Geldnemers en Investeerders

8. Aansprakelijkheid FundingShare

8.1. FundingShare verplicht zich die veiligheidsmaatregelen te nemen waardoor de vertrouwelijkheid en veiligheid van het Platform kan worden gewaarborgd. FundingShare doet dit met grote zorgvuldigheid, maar kan niet garanderen dat er geen virussen, malware of enige andere vorm van cybercrime op het Platform aanwezig zijn. FundingShare is niet aansprakelijk voor enige hierdoor veroorzaakte schade.

8.2. FundingShare adviseert Investeerders niet. De inhoud op het Platform is uitsluitend bedoeld ter informatie en Investeerders kunnen geen rechten ontlenen aan op het Platform gepubliceerde informatie. FundingShare voert slechts op grond van bepaalde formele en technische criteria een beperkte controle uit met betrekking tot de Geldnemers. Op grond van deze controle kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de juistheid van de verkregen en verstrekte informatie. Investeerders kunnen geen rechten ontlenen aan het rangschikken van de kredietprojecten in verschillende risicocategorieën. FundingShare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste informatie op de Website tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. FundingShare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van wanprestatie door Gebruikers.

8.3. FundingShare heeft geen controle over hoe de Gebruikers het Platform gebruiken. FundingShare kan niet garanderen dat de Gebruikers het Platform gebruiken overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en de algemene voorwaarden.

8.4. Hoewel FundingShare Geldnemers en Investeerders zorgvuldig identificeert en Geldnemers beoordeelt, is het mogelijk dat de verkregen informatie over de identiteit en/of kredietwaardigheid van de Geldnemer of de Investeerder niet (geheel) juist is. FundingShare is niet aansprakelijk voorschade ontstaan ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige gegevensverstrekking door Geldnemers en/of Investeerders aan FundingShare.

8.5. FundingShare is alleen aansprakelijk voor die schade die door de Gebruiker wordt geleden als gevolg van het gebruik van het Platform wanneer de schade wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van FundingShare. FundingShare is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De Gebruiker weet en accepteert dat het gebruik van het Platform en van de diensten van FundingShare voor zijn eigen risico en verantwoordelijkheid is.

9. Klachten

9.1. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: Stationsstraat 7, 3451 BV Vleuten, of per e-mail naar klantenservice@fundingshare.com. Klachten worden binnen 6 weken na ontvangst behandeld, mits de strekking van de klacht eenduidig en begrijpelijk is. FundingShare kan contact opnemen met de Gebruiker voor een toelichting en/of nadere informatie.

10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

10.1. FundingShare mag van tijd tot tijd op grond van veranderde omstandigheden, eenzijdig wijzigingen in de algemene voorwaarden aanbrengen.

10.2. FundingShare informeert de Gebruikers ten minste een maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen.

10.3. Elke Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de voorgestelde wijzigingen tot het moment dat de betreffende wijzigingen ingaan. Door bezwaar te maken tegen de voorgestelde wijzigingen wordt de Overeenkomst beëindigd op het moment dat de gewijzigde algemene voorwaarden ingaan. Als er geen bezwaar is gemaakt, wordt de Gebruiker geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

11. Toepasselijk recht

11.1. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12. Rechter

12.1. Geschillen op grond van of in verband met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Investeren!

of

Financieren!

×